مهدی

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا ز پشت پرده ی غیبت به ما نظر دارد

بخوان دعای فرج را به  یاد خیمه سبز که آخرین گل سرخ از شما خبر دارد

حضرت بقیة الله

/ 7 نظر / 22 بازدید
آسمانی ترین ستاره

آفرین نصف شب ها چرا تو آپ می کنی ؟ من باید دوباره این روبگم که چه معنی داره دختر تا این وقت شب توی اینترنت باشه . رهاجان بده ، عزیز من بده ، زشته

مهدی شاهین

سلام[گل] عیدت مبارک[قلب] خدوتو رها کن یه سر بیا پیشمون[نیشخند] [خداحافظ]

مهدی شاهین

[گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

مهدی شاهین

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی شاهین

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است بال و پر دارد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]][قلب]